APS Logo
A Digital Reference Collection for Singapore's Biodiversity

Isopoda (Isopods)

Alitropus typus
Argathona lineata
Argathona rhinoceros
Armadillo intermixtus
Woodlouse
Cerceis sp.
Cirolana andamanensis
Cirolana indica
Cirolana peisanae
Cirolana trulla
Cirolana willeyi
Cirolana sp. nov.
Corallana sp.
Corallana sp. JS-2675
Corallana sp. SS-1933
Cymodoce sp. 1
Cymodoce sp. 2
Cymothoa pulchrum
Cymothoa rhina
Cymothoa sp. 4
Cymothoa sp. 5
Dolicholana porcellana
Excirolana orientalis
Iais cf. singaporensis
Lanocira cf. gardineri
Ligia sp.
Ligia sp. 1
Ligia sp. 2
Ligia sp. 3
Natatolana sp. nov
Parathelges enoshimensis
Rocinela sp. SS-1872
Santia sp. 1
Santia sp. 2
Sphaeroma cf. terebrans
Tylos sp.
Anthuridae sp. 1
Anthuridae sp. 2
Anthuridae sp. 3
Anthuridae sp. 4
Anthuridae sp. 5
Anthuridae sp. 6
Anthuridae sp. 7
Anthuroidea sp. 1
Anthuroidea sp. 2
Anthuroidea sp. 3
Anthuroidea sp. 4
Asellota sp. 1
Asellota sp. 2
Asellota sp. 3
Asellota sp. 4
Asellota sp. 5
Asellota sp. 6
Bopyridae sp. 1
Bopyridae sp. 2
Bopyridae sp. 3
Cymothooidea sp. 1
Cymothooidea sp. 10
Cymothooidea sp. 11
Cymothooidea sp. 13
Cymothooidea sp. 14
Cymothooidea sp. 16
Cymothooidea sp. 17
Cymothooidea sp. 2
Cymothooidea sp. 21
Cymothooidea sp. 22
Cymothooidea sp. 23
Cymothooidea sp. 25
Cymothooidea sp. 26
Cymothooidea sp. 27
Cymothooidea sp. 28
Cymothooidea sp. 3
Cymothooidea sp. 39
Cymothooidea sp. 4
Cymothooidea sp. 40
Cymothooidea sp. 41
Cymothooidea sp. 42
Cymothooidea sp. 43
Cymothooidea sp. 44
Cymothooidea sp. 45
Cymothooidea sp. 46
Cymothooidea sp. 47
Cymothooidea sp. 48
Cymothooidea sp. 6
Cymothooidea sp. 7
Cymothooidea sp. 8
Cymothooidea sp. 9
Gnathidae sp.
Idoteidae sp.
Isopod sp. 1
Isopod sp. 2
Isopod sp. 4
Isopoda sp.
Isopoda sp.
Oniscidea sp.
Sphaeromatidae sp. 1
Sphaeromatidae sp. 10
Sphaeromatidae sp. 11
Sphaeromatidae sp. 12
Sphaeromatidae sp. 13
Sphaeromatidae sp. 14